مکالمه درباره خاطرات کودکی

مکالمه درباره خاطرات کودکی

مکالمه درباره خاطرات کودکی

متن مکالمه زیر درباره خاطرات کودکی است. این مکالمه به شما کمک میکند تا درباره خاطرات کودکی خود با دیگران صحبت کنید و سطح زبان شما را بالاتر میبرد. این دیالوگ در وبسایت ما قرار دارد.

A Conversation about Childhood Memory

1: Did you have a happy childhood?

2: Yes, I did. I enjoyed playing hide and seek with my peers.

1: Did you experience your childhood in a city or countryside?

2: I spent my childhood in a rural area where I could see vast rice fields.

1: Did you usually skip class when you were a child?

2: Yes, I did, and many of my friends did, too.

1: Who were you with when you were a child?

2: I was with my beloved family.

1: What did you want to be when you were a child?

2: I dreamed of being a fashion designer.

1: Who did you love the most when you were a child?

2: I loved my mom the most since she was always there and took care of me.

1: Who was your childhood hero?

2: Robin Hood, he took money from the rich and gave it to the poor.

1: What reminds you of your childhood?

2: Green rice fields which I happen to see everywhere remind me of my beautiful childhood.

1: Did you change a lot when you grew up?

2: Yes, of course. I’m more mature now both physically and mentally.

1: Why is childhood important?

2: Because it shapes people into who they will become.

مکالمه درباره خاطرات کودکی

1: کودکی شادی داشتی؟

2: اره داشتم. از بازی قایم موشک با دوستام لذت میبردم.

1: دوران کودکیتو در شهر گذروندی یا روستا؟

2: من کودکیم را در یه منطقه روستایی گذروندم. جایی که میتونستم مناطق گسترده کشت برنج را ببینم.

1: وقتی بچه بودی اغلب کلاس را می پیجیوندی؟

2: اره میکردم و خیلی از دوستامم همینکارو میکردن.

1: وقتی بچه بودی با کی بودی؟

2: با خانواده عزیزم بودم.

1: وقتی بچه بودی میخواستی چی کاره بشی؟

2: رویای طراح مد شدن را داشتم.

1: وقتی بچه بودی کی را بیشتر دوست داشتی؟

2: مامانمو از همه بیشتر دوست داشتم چون همیشه کنارم بود و مراقبم بود.

1: قهرمان دوره کودکیت کی بود؟

2: رابین هود. اون از پوادارا پول میگرفت و میداد به فقیرا.

1: چی تو را یاد کودکیت میندازه؟

2: مزارع سبز برنج که هر جا ببینم منو یاد دوران زیبای کودکیم میندازه.

1: وقتی بزرگ شدی خیلی تغییر کردی؟

2: اره، البته. الان هم از لحاظ فیزیکی و ذهنی بالغ تر شدم.

1: چرا دوره کودکی مهمه؟

2: چون ادم ها را به سمت انچه قراره بشن شکل میده.

 

متون مشابه را در وبسایت ما از دست ندهید!

فایل صوتی

دیدگاهتان را بنویسید